CORONA

HOE ALS WERKNEMER ZO SNEL MOGELIJK JE WERKLOOSHEIDSUITERKINGEN KRIJGEN IN DE TWEEDE GOLF / NAJAAR 2020?

In de volgende situaties moet je als werknemer een formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA indienen bij een uitbetalingsinstelling/vakbond:

 • je maakt voor het eerst aanspraak op uitkeringen als tijdelijk werkloze

 • je maakt voor het eerst aanspraak op uitkeringen als tijdelijk werkloze na een indiensttreding bij een nieuwe werkgever

 • je maakt voor het eerst aanspraak op uitkeringen als tijdelijk werkloze na een wijziging van het gemiddeld aantal uren per week van uw tewerkstelling (bv. omdat u een deeltijds tijdskrediet hebt genomen)

 • je maakt na een onderbreking van uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid van meer dan 3 jaar opnieuw aanspraak op uitkeringen als tijdelijk werkloze

 • je maakt voor het eerst aanspraak op uitkeringen als tijdelijk werkloze na uw 65ste verjaardag

 

Dit formulier is beschikbaar op de websites van de uitbetalingsinstellingen/vakbond waar je bijkomende inlichtingen vindt over hoe je dit formulier aan je uitbetalingsinstelling moet bezorgen:

Dit is éénmalig en binnen de 2 maanden na je eerste maand met corona werkloosheid bij die werkgever! Heb je het formulier al eerder, bv. in de eerste golf ingediend, dan hoef je het niet meer te doen tot het einde van de 'coronacrisis'.

De volgende maanden gaat de uitbetaling zonder jouw tussenkomst. En dit van zodra de nieuwe maand gestart is én je werkgever je loonbrief met overmacht/EW gekregen heeft.

 

De C3.2A (het 'kotjesblad') moet voor de sector horeca en andere hard getroffen sectoren en bedrijven tem december 2020 niet meer ingediend worden! (in tegenstelling tot wat sommige vakbonden beweren!)
Die werkgevers moeten de C3.2A's tem december 2020 ook niet meer in het validatieboek noteren.

MELDINGSPLICHT VAN WERKGEVER AAN WERKNEMER VANAF 13/07/20!

In welke gevallen? Als de werkgever de werknemer op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona zal zetten

zowel:

- als het voor het eerst is

- als het opnieuw is

- als het meer dagen zijn dan oorspronkelijk gecommuniceerd

Óók n.a.v. de verplichte sluiting in de horeca vanaf 19/10/20!

Door wie? De werkgever

Aan wie? De werknemer individueel

(of collectief als voor elke werknemer duidelijk is wanneer hij al dan niet tijdelijk werkloos zal zijn wegens overmacht corona)

Wanneer? Vóórdat de werknemer zich naar het werk begeeft of zou begeven

+ bij elke wijziging van een voorgaande melding (ook hier voordat de werknemer zich naar het werk begeeft of zou begeven)

Wat? De periode of dagen van overmacht

+ eenmalig: informeren over de formaliteiten om een uitkering te krijgen

Hoe? per sms, mail, whatsapp, intranet, aanplakking, mondeling (niet aangeraden), geschreven document ondertekend voor ontvangst...

Vergeet niet! Je moet nadien kunnen bewijzen!

Sanctie? Normaal loon betalen voor de dagen waarvoor de werknemer niet tijdig een melding gekregen heeft

Wat als ze dan toch moeten komen werken? Opnieuw werknemer verwittigen bij dewelke je de overmacht corona intrekt voor die bepaalde dagen

Voorbeeld van eenmalig bericht informeren over de formaliteiten:

"Om tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht corona te genieten, moet uiterlijk aan het einde van de tweede maand die volgt op de maand waarop je voor de eerste keer tijdelijk werkloos werd gesteld wegens overmacht corona, een aanvraag voor een uitkering indienen bij de uitbetalingsinstelling van jouw keuze aan de hand van het formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA."

Voorbeeld van bericht telkens werknemer overmacht corona zal hebben:

"Beste werknemer, je zal tijdelijk werkloos zijn wegens overmacht corona van 13/07 tem 17/07."

 

CONSUMPTIECHEQUES

Wat?

Cheques van de werkgever aan de werknemer om de economie aan te zwengelen en de zwaarst getroffen sectoren een financieel duwtje in de rug te geven.

Het is de vrije keuze van de werkgever om al deze al dan niet toe te kennen aan de werknemers. Maar! Als je toekent aan slechts een deel van je werknemers of niet aan iedereen hetzelfde bedrag geeft, moet het onderscheid objectief verantwoord zijn!

Als je de voorwaarden respecteert, zijn ze vrij van RSZ en volledig aftrekbaar als beroepskost voor de werkgever. Daarnaast zijn ze vrij van RSZ en belastingen voor de werknemer.

 

Voorwaarden voor de gunstbehandeling:

- Ze komen bovenop het verloningspakket; niet ter vervanging of omzetting van loon, premies of voordelen.-

Maximum 300 euro per werknemer

- Ze moeten toegekend en uitgereikt worden vóór 01/01/21.

- De cheques zelf zijn te gebruiken in:

 • de horecasector

 • de culturele sector gesubsidieerd door de overheid

 • bij sportverenigingen waarvoor een federatie bestaat, gesubsidieerd is door de gemeenschappen of die behoort tot één van de nationale federaties

 • kleinhandelszaken die:

  • meer dan 1 maand moesten sluiten

  • max. gemiddeld 10 werknemers per jaar hebben

  • een jaaromzet excl. BTW van max. 700.000 euro

  • een balanstotaal van max. 350.000 euro

  • mogen ook eenmanszaak zijn​​​

- De cheques zijn niet om te ruilen in geld en hebben een maximum geldigheid t.e.m. 07/06/21.

- Invoering gebeurt via sector-cao, ondernemings-cao of (indien geen syndicale delegatie, of voor personeelscategorie die niet onder een CAO voor consumptiecheques valt) via schriftelijke individuele overeenkomst.

- Vergeet niet de bedragen aan Papperas door te geven; want ze moeten op de individuele rekeningen komen!

 

Verder:

- Een sector of onderneming kan de toekenningsmodaliteiten verfijnen. Bv. pro rata voor deeltijders.

- Indien je beroep doet op elektronische cheques, dan worden deze verdeeld door erkende uitgevers (BS 17/08).

- Indien je beroep doet op papieren cheques, dan worden deze verdeeld via de klassieke uitgevers, lokale besturen of via de ondernemingen waar ze te besteden zijn. Als onderneming waar de cheques te gebruiken zijn, kan je dus zelf cheques uitgeven die bij jou moeten besteed worden!

VERSCHIL TUSSEN KRITIEKE EN VITALE SECTOREN IN CORONA TIJD

Kritieke sectoren = de zogenaamde cruciale sectoren en essentiële diensten

De lijst wordt regelmatig aangepast. De recentste versie vind je in de bijlage van deze wet.

Volgende werkzaamheden zijn kritiek én vind je terug bij Papperas:

Pc 112 beperkt tot takel- en hersteldiensten

Pc 118

Pc 119

Pc 121 beperkt tot schoonmaak in kritieke sectoren + dringende werkzaamheden

Pc 124 beperkt tot dringende werkzaamheden

Pc 149.01 beperkt tot dringende werkzaamheden

Pc 149.04 beperkt tot onderhoud en herstellingen

Pc 200 beperkt tot bedienden noodzakelijk voor kritieke sectoren

Pc 201 beperkt tot voedingswinkels en tuincentra

Pc 302 beperkt tot hotels

Pc 313

Pc 336

Deze sectoren kunnen oa tem 30/06/20  gebruik maken van een soepele regeling van opeenvolgende contracten voor bepaalde duur en 120 netto overuren.

Vitale sectoren 

PC 144 landbouw

PC 145 tuinbouw

PC 146 bosbouw

Het is in deze sectoren dat je (voorlopig tem 31/08/20) mag inspringen met behoud van 75% van je tijdelijke werkloosheid.

Uit de lijst van vitale sectoren wordt enkel PC 145.04 opgevolgd door Papperas.

 

WAT ALS JE WERKNEMER ZIEK IS IN DE PERIODE 14/03/20 TEM 31/12/20?

Het is belangrijk dat de werknemer dan binnen de 48 uur zijn ziekenfonds verwittigt d.m.v. een document vertrouwelijk dat hij moet laten invullen door zijn behandelend geneesheer.

UITSTEL BETALINGEN RSZ

PAS OP! De nieuwe maatregelen naar aanleiding van de verplichte sluiting van de horeca vanaf 19/10/2020 zijn nog niet bekend! Onderstaande maatregelen gelden enkel voor de eerste golf! Van zodra ze bekend zijn, wordt onze site aangepast.

 

Groep 1: Horeca en ondernemingen die verplicht gesloten zijn

 

Automatisch uitstel tot 15/12/20 voor de betalingsopdrachten vanaf 20/03/20 tem het saldo 2e kwartaal 2020:

 

derde voorschot van het 1e kwartaal 2020: 15/12 ipv 05/04

saldo 1e kwartaal: 15/12 ipv 30/04

debetbericht jaarlijkse vakantie: 15/12 ipv 30/04 (hier gebruik van maken, verlaat niet de uitbetaling aan je werknemers)

voorschotten 2e kwartaal: 15/12 ipv 05/05-05/06-05/07

voorschot mei: 15/12 ipv 05/06

voorschot juni: 15/12 ipv 05/07

saldo 2e kwartaal > 15/12 ipv 31/07

de nog te betalen wijzigingen der bijdragen > 15/12

de maandelijkse schijven van de lopende minnelijke afbetalingsplannen > 15/12

 

Pas op! Dit de datum dat het geld op hun rekening moet staan!

Tip: Bekijk of het cashmatig gezien wel verstandig is om alles tot dan uit te stellen. Misschien opteer je beter voor tussentijdse aflossingen op je eigen temp; die mogelijkheid bestaat immers ook.

 

check hier of je recht automatisch uitstel hebt

Groep 2: Ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar dat wel doen omdat ze in de onmogelijkheid verkeren om de sanitaire maatregelen na te leven of omdat ze dat zelf beslist hebben om een andere reden
 

Uitstel tot 15/12/20 voor de betalingsopdrachten vanaf 20/03/20 tem het saldo 2e kwartaal 2020 (zie onder groep 1 voor meer uitleg)

 

d.m.v. een verklaring op eer. 

Pas op! Lukt enkel met je eID + kaartlezer, ofwel met itsme. Dus niet met je toegangscodes!

Het is vereist dat je een duidelijke motivatie geeft waarom je gekozen hebt je onderneming te sluiten.

 

Wat de notie “volledige sluiting” betreft, wordt bedoeld dat de productie en verkoop is stopgezet. Dit verhindert niet dat er binnen de onderneming nog een beperkt aantal medewerkers actief kunnen zijn omwille van veiligheid, administratie, noodzakelijk onderhoud enzovoort.

Groep 3: Ondernemingen die open blijven, maar hun omzet sterk verminderd zien in het 2e kwartaal 2020

Zal de coronacrisis leiden tot een omzetvermindering van min. 65% in het 2e kwartaal 2020 tov het 1e kwartaal 2020 of het 2e kwartaal 2019?

Of tot een vermindering van de loonmassa van min. 65% in het 2e kwartaal 2020 tov het 1e kwartaal 2020 of het 2e kwartaal 2019?

Dan kan je uitstel krijgen tot 15/12/20 voor de betalingsopdrachten vanaf 20/03/20 tem het saldo 2e kwartaal 2020 (zie onder groep 1 voor meer uitleg - muv derde voorschot van het 1e kwartaal 2020: die moet wel tegen 05/04 betaald zijn!)

 

d.m.v. een verklaring op eer. 

Pas op! Lukt enkel met je eID + kaartlezer, ofwel met itsme. Dus niet met je toegangscodes!

De andere ondernemingen kunnen geen uitstel van betaling krijgen. Zij moeten alle betalingsopdrachten van de RSZ betalen tegen de voorgedrukte vervaldag. 

Indien zij door de coronacrisis echter een economische weerslag en zo moeilijkheden hebben om te betalen, kunnen zij wel een minnelijk afbetalingsplan vragen voor het eerste en tweede kwartaal, te betalen over max. 24 maanden. 

 

UITSTEL BETALINGEN BEDRIJFSVOORHEFFING

= maatregel van de eerste golf voorjaar 2020!

 

Automatisch uitstel:

Betalingsopdracht slaande op februari: tegen 13/05/20 op de rekening van de inningsdienst

Betalingsopdracht slaande op maart: tegen 13/06/20 op de rekening van de inningsdienst

Betalingsopdracht slaande op januari tem maart: tegen 13/06/20 op de rekening van de inningsdienst

Betalingsopdracht slaande op april: tegen 15/07/20 op de rekening van de inningsdienst

Dus niet enkel voor wie verplicht gesloten is!

UITSTEL BETALINGEN WAARBORG EN SOCIAAL FONDS HORECA

= maatregel van de eerste golf voorjaar 2020!

 

Automatisch uitstel voor de betalingsopdrachten voor de periodes maart tem juni 2020:

te betalen wanneer je wil; ten laatste met de eindafrekening in januari 2021

Pas op! Gezien de periode van tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld is voor de eindejaarspremie, komt er een zware eindafrekening!

UITSTEL BETALINGEN BTW

= maatregel van de eerste golf voorjaar 2020!

 

Automatisch uitstel:

Maandaangifte februari 2020: tegen 20/05/20

Maandaangifte maart 2020: tegen 20/06/20

Kwartaalaangifte 1e kwartaal 2020: tegen 20/06/20