CORONA

Door de regelmaat van de wijzigingen kunnen de links mogelijks niet langer actief zijn...

COMPENSATIEPREMIE RSZ VOOR TOELEVERANCIERS VAN VERPLICHT GESLOTEN ONDERNEMINGEN

Hoeveel bedraagt de premie?

De basiswerkgeversbijdragen - de RSZ verminderingen + de patronale solidariteitsbijdragen voor de studenten

voor óf het 1e óf het 3e kwartaal 2020 (je krijgt het meest gunstige van de 2!).

Voorwaarden om de premie te krijgen:

1. Tot de privé sector behoren.

2 Nog actief zijn als werkgever bij de RSZ op 30/09/20.

3. In 2019 een omzet gehad hebben die voor minstens 20% bestond uit goederen en/of diensten, rechtstreeks geleverd aan bedrijven die o.b.v. de ministeriele besluiten van 28/10/20 en 01/11/20 verplicht moesten sluiten.

Als de werkgever zijn activiteiten pas in 2020 aangevat heeft, zijn er andere regels.

4. Als BTW-plichtige werkgever die een periodieke BTW aangifte indient, een effectieve omzetdaling hebben van 65%:

- in het 2e kwartaal 2020 t.o.v. het 2e kwartaal 2019 of het 1e kwartaal 2020

- en/of in het 4e kwartaal 2020 t.o.v. het 4e kwartaal 2019 of het 3e kwartaal 2020

Deze bedragen komen uit de BTW aangiftes rubriek 2.

Voor BTW-plichtige werkgevers die géén periodieke BTW aangifte indienen, of werkgevers die niet BTW plichtig zijn, gelden andere regels.

Wat doen om de premie te bekomen?

1. De bewijsstukken van de 20% omzet ter beschikking houden voor de RSZ.

2. Een online aanvraag indienen bij de RSZ vóór 15/01/21 (als je omzetdaling gebaseerd is op het 2e kwartaal 2020) of vóór 15/02/21 (als je omzetdaling gebaseerd is op het 4e kwartaal 2020).

Wat gebeurt er na de aanvraag?

De RSZ zal via je e-box laten weten of je recht hebt op de premie en hoeveel die bedraagt.

De premie zal daarop gebruikt worden om de RSZ van het 1e kwartaal 2021 te betalen.

Is er nog over, dan zal het gebruikt worden om oude RSZ schulden te betalen.

Is er dán nog geld over, dan kan je om uitbetaling van dat saldo vragen. Dat is bijgevolg pas na 30/04/21 mogelijk. Doe je dat niet, dan zal de RSZ het geld gebruiken voor de toekomst. Je bent het niet kwijt.

Wil je nog meer info? Bel ons, mail ons of surf naar deze pagina van de RSZ.

GEPEPERDE EINDAFREKENING TIJDELIJKE WERKLOOSHEID VOOR WERKNEMERS

Van mei tem december 2020 wordt er slechts 15% bedrijfsvoorheffing in plaats van 26,75% afgehouden van de uitkeringen tijdelijke werkloosheid. Als 'koopkrachtinjectie'; om de werknemers 'extra zuurstof te geven tijdens de crisisperiode'.

Echter, de regels voor de eindbelasting wijzigen niet. Dat wil dus zeggen dat veel werknemers bij ontvangst van het aanslagbiljet voor 2020 geconfronteerd zullen worden met een gepeperde eindafrekening!

Een gewaarschuwde werknemer is er 2 waard...

DE RSZ COMPENSATIE VOOR HET DERDE KWARTAAL 2020 ALS VERPLICHT GESLOTEN ONDERNEMING - check of je erbij bent

Wil je weten of je de tegemoetkoming gaat krijgen die overeenstemt met 'de netto patronale bijdragen + patronale solidariteitsbijdragen' voor het derde kwartaal 2020? Check het hier!

Waarover gaat het?

De regering kondigde aan dat er een vrijstelling zou komen van RSZ-bijdragen voor de ondernemingen die verplicht moeten sluiten in de tweede golf. Het ziet er zo uit:

In eerste fase zal de RSZ een tegoed toekennen o.b.v. de bijdragen van het eerste kwartaal 2020.

Later, als de aangiften voor het derde kwartaal 2020 verwerkt zijn, zal een eventuele aanvulling gebeuren o.b.v. dat derde kwartaal:

     De basiswerkgeversbijdragen - de RSZ verminderingen + de patronale solidariteitsbijdragen voor de studenten.

De werkgever zal dus volgende bijdragen voor het derde kwartaal niet terug krijgen:

- de werknemersbijdragen

- de persoonlijke solidariteitsbijdragen voor studenten

meer info

Kan je je RSZ voor het derde en/of vierde kwartaal moeilijk betalen? De RSZ voorziet 'bijzonder minnelijke afbetalingsplannen' voor werkgevers die ernstige economische moeilijkheden ondervinden ingevolge COVID-19. Dat wil zeggen dat ze een uitstel van betaling te geven zonder opslagen en intresten; mits aanvraag!

ATTEST DAT DE NOODZAAK VAN WOON-WERKVERKEER BEVESTIGT

Aan de werknemers die niet kunnen telewerken moet de werkgever een document overmaken waarin hij uitlegt waarom dat niet mogelijk is. Dit is opvallend want tijdens de lockdown in het voorjaar was dat niet het geval. Nochtans waren de regels toen strenger, want er gold een verbod op niet-essentiële verplaatsingen. In dat geval hield een attest steek, want mensen moesten kunnen bewijzen dat hun verplaatsing naar de werkvloer een essentiële verplaatsing is.

 

Vermoedelijk komt de verplichting er nu opdat inspectiediensten gemakkelijker controles zouden kunnen uitvoeren. Als werknemers op de werkvloer geen attest hebben, kan er een sanctie volgen voor de werkgever.

Een voorbeeld van een attest vind je hier.

WAT MET DE OVERGEBLEVEN VERLOFDAGEN VAN DE WERKNEMERS VOOR 2020?

Veel werknemers hebben nog redelijk wat verlofdagen over voor 2020 en zijn nu thuis wegens tijdelijke werkloosheid. Wie weet zelfs tot begin 2021...

Wat met het saldo van het verlof voor 2020?

Zijn de verlofdagen voor 2020 nog niet opgenomen in tegen 31/12/2020 en worden er voor december werkloosheids- of mutualiteitsuitkeringen betaald? Dan zal de werknemer evenveel dagen uitkeringen als niet-opgenomen verlofdagen moeten terugbetalen aan de vakbond/hulpkas of mutualiteit.

Dus de werknemer heeft er alle belang bij in overeenkomst met de werkgever het saldo van de verlofdagen reeds te beginnen opnemen. Doet hij dat gespreid, dan staat hij eind december niet voor plots veel minder uitkeringen. Wil hij ze helemaal niet meer opnemen, dan zal hij volgend jaar de rekening krijgen van de RVA of mutualiteit.

Dit geldt ook voor de inhaalrustdagen in kader van arbeidsduurvermindering.

Arbeiders hebben het vakantiegeld voor die dagen op hun rekening gekregen van de vakantiekas in mei of juni 2020.

Bedienden krijgen het saldo van de te betalen vakantiedagen uitbetaald van de werkgever op het moment dat ze opgenomen worden.

HOE ALS WERKNEMER ZO SNEL MOGELIJK JE WERKLOOSHEIDSUITERKINGEN KRIJGEN IN DE TWEEDE GOLF / NAJAAR 2020?

In de volgende situaties moet je als werknemer een formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA indienen bij je vakbond/hulpkas:

 • je maakt voor het eerst aanspraak op uitkeringen als tijdelijk werkloze

 • je maakt voor het eerst aanspraak op uitkeringen als tijdelijk werkloze na een indiensttreding bij een nieuwe werkgever

 • je maakt voor het eerst aanspraak op uitkeringen als tijdelijk werkloze na een wijziging van het gemiddeld aantal uren per week van uw tewerkstelling (bv. omdat u een deeltijds tijdskrediet hebt genomen)

 • je maakt na een onderbreking van uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid van meer dan 3 jaar opnieuw aanspraak op uitkeringen als tijdelijk werkloze

 • je maakt voor het eerst aanspraak op uitkeringen als tijdelijk werkloze na uw 65ste verjaardag

 

Dit formulier is beschikbaar op de website van de RVA (klik hier).

Vul het in, onderteken het en bezorg het aan je vakbond/hulpkas.

Dit is éénmalig en binnen de 2 maanden na je eerste maand met corona werkloosheid bij die werkgever! Heb je het formulier al eerder, bv. in de eerste golf ingediend, dan hoef je het niet meer te doen tot het einde van de 'coronacrisis'.

De volgende maanden gaat de uitbetaling zonder jouw tussenkomst. En dit van zodra de nieuwe maand gestart is én je werkgever je loonbrief met overmacht/EW gekregen heeft.

 

De C3.2A (het 'kotjesblad') moet voor de sector horeca en andere hard getroffen sectoren en bedrijven tem december 2020 niet meer ingediend worden! (in tegenstelling tot wat sommige vakbonden beweren!)
Die werkgevers moeten de C3.2A's tem december 2020 ook niet meer in het validatieboek noteren.

MELDINGSPLICHT VAN WERKGEVER AAN WERKNEMER SINDS 13/07/20!

In welke gevallen? Als de werkgever de werknemer op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona zal zetten

zowel:

- als het voor het eerst is

- als het opnieuw is

- als het meer dagen zijn dan oorspronkelijk gecommuniceerd

Óók n.a.v. de verplichte sluiting in de horeca vanaf 19/10/20!

Door wie? De werkgever

Aan wie? De werknemer individueel

(of collectief als voor elke werknemer duidelijk is wanneer hij al dan niet tijdelijk werkloos zal zijn wegens overmacht corona)

Wanneer? Vóórdat de werknemer zich naar het werk begeeft of zou begeven

+ bij elke wijziging van een voorgaande melding (ook hier voordat de werknemer zich naar het werk begeeft of zou begeven)

Wat? De periode of dagen van overmacht

+ eenmalig: informeren over de formaliteiten om een uitkering te krijgen

Hoe? per sms, mail, whatsapp, intranet, aanplakking, mondeling (niet aangeraden), geschreven document ondertekend voor ontvangst...

Vergeet niet! Je moet nadien kunnen bewijzen!

Sanctie? Normaal loon betalen voor de dagen waarvoor de werknemer niet tijdig een melding gekregen heeft

Wat als ze dan toch moeten komen werken? Opnieuw werknemer verwittigen bij dewelke je de overmacht corona intrekt voor die bepaalde dagen

Voorbeeld van eenmalig bericht informeren over de formaliteiten:

"Om tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht corona te genieten, moet uiterlijk aan het einde van de tweede maand die volgt op de maand waarop je voor de eerste keer tijdelijk werkloos werd gesteld wegens overmacht corona, een aanvraag voor een uitkering indienen bij de uitbetalingsinstelling van jouw keuze aan de hand van het formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA."

Voorbeeld van bericht telkens werknemer overmacht corona zal hebben:

"Beste werknemer, je zal tijdelijk werkloos zijn wegens overmacht corona van 13/07 tem 17/07."

 

CONSUMPTIECHEQUES

Wat?

Cheques van de werkgever aan de werknemer om de economie aan te zwengelen en de zwaarst getroffen sectoren een financieel duwtje in de rug te geven.

Het is de vrije keuze van de werkgever om al deze al dan niet toe te kennen aan de werknemers. Maar! Als je toekent aan slechts een deel van je werknemers of niet aan iedereen hetzelfde bedrag geeft, moet het onderscheid objectief verantwoord zijn!

Als je de voorwaarden respecteert, zijn ze vrij van RSZ en volledig aftrekbaar als beroepskost voor de werkgever. Daarnaast zijn ze vrij van RSZ en belastingen voor de werknemer.

 

Voorwaarden voor de gunstbehandeling:

- Ze komen bovenop het verloningspakket; niet ter vervanging of omzetting van loon, premies of voordelen.-

Maximum 300 euro per werknemer

- Ze moeten toegekend en uitgereikt worden vóór 01/01/21.

- De cheques zelf zijn te gebruiken in:

 • de horecasector

 • de culturele sector gesubsidieerd door de overheid

 • bij sportverenigingen waarvoor een federatie bestaat, gesubsidieerd is door de gemeenschappen of die behoort tot één van de nationale federaties

 • kleinhandelszaken die:

  • meer dan 1 maand moesten sluiten

  • max. gemiddeld 10 werknemers per jaar hebben

  • een jaaromzet excl. BTW van max. 700.000 euro

  • een balanstotaal van max. 350.000 euro

  • mogen ook eenmanszaak zijn​​​

- De cheques zijn niet om te ruilen in geld en hebben een maximum geldigheid t.e.m. 07/06/21.

- Invoering gebeurt via sector-cao, ondernemings-cao of (indien geen syndicale delegatie, of voor personeelscategorie die niet onder een CAO voor consumptiecheques valt) via schriftelijke individuele overeenkomst.

- Vergeet niet de bedragen aan Papperas door te geven; want ze moeten op de individuele rekeningen komen!

 

Verder:

- Een sector of onderneming kan de toekenningsmodaliteiten verfijnen. Bv. pro rata voor deeltijders.

- Indien je beroep doet op elektronische cheques, dan worden deze verdeeld door erkende uitgevers (BS 17/08).

- Indien je beroep doet op papieren cheques, dan worden deze verdeeld via de klassieke uitgevers, lokale besturen of via de ondernemingen waar ze te besteden zijn. Als onderneming waar de cheques te gebruiken zijn, kan je dus zelf cheques uitgeven die bij jou moeten besteed worden!

VERSCHIL TUSSEN KRITIEKE EN VITALE SECTOREN IN CORONA TIJD

Kritieke sectoren = de zogenaamde cruciale sectoren en essentiële diensten

De lijst wordt regelmatig aangepast. De recentste versie vind je in de bijlage van deze wet.

Volgende werkzaamheden zijn kritiek én vind je terug bij Papperas:

Pc 112 beperkt tot takel- en hersteldiensten

Pc 118

Pc 119

Pc 121 beperkt tot schoonmaak in kritieke sectoren + dringende werkzaamheden

Pc 124 beperkt tot dringende werkzaamheden

Pc 149.01 beperkt tot dringende werkzaamheden

Pc 149.04 beperkt tot onderhoud en herstellingen

Pc 200 beperkt tot bedienden noodzakelijk voor kritieke sectoren

Pc 201 beperkt tot voedingswinkels en tuincentra

Pc 302 beperkt tot hotels

Pc 313

Pc 336

Deze sectoren kunnen o.a. tem 30/06/20 gebruik maken van een soepele regeling van opeenvolgende contracten voor bepaalde duur en 120 netto overuren.

Vitale sectoren 

PC 144 landbouw

PC 145 tuinbouw

PC 146 bosbouw

Het is in deze sectoren dat je (voorlopig tem 31/08/20) mag inspringen met behoud van 75% van je tijdelijke werkloosheid.

Uit de lijst van vitale sectoren wordt enkel PC 145.04 opgevolgd door Papperas.

 

WAT ALS JE WERKNEMER ZIEK IS IN DE PERIODE 14/03/20 TEM 31/03/21?

Het is belangrijk dat de werknemer dan binnen de 48 uur zijn ziekenfonds verwittigt d.m.v. een document vertrouwelijk dat hij moet laten invullen door zijn behandelend geneesheer.

UITSTEL BETALINGEN RSZ

PAS OP! Onderstaande maatregelen gelden enkel voor de eerste golf!

Weet dat in de tweede golf de RSZ voorschotten voor het vierde kwartaal niet moeten betaald worden. Houd er dan wel rekening mee dat alles dan in januari 2021 komt!

 

Groep 1: Horeca en ondernemingen die verplicht gesloten zijn

 

Automatisch uitstel tot 15/12/20 voor de betalingsopdrachten vanaf 20/03/20 tem het saldo 2e kwartaal 2020:

 

derde voorschot van het 1e kwartaal 2020: 15/12 ipv 05/04

saldo 1e kwartaal: 15/12 ipv 30/04

debetbericht jaarlijkse vakantie: 15/12 ipv 30/04 (hier gebruik van maken, verlaat niet de uitbetaling aan je werknemers)

voorschotten 2e kwartaal: 15/12 ipv 05/05-05/06-05/07

voorschot mei: 15/12 ipv 05/06

voorschot juni: 15/12 ipv 05/07

saldo 2e kwartaal > 15/12 ipv 31/07

de nog te betalen wijzigingen der bijdragen > 15/12

de maandelijkse schijven van de lopende minnelijke afbetalingsplannen > 15/12

 

Pas op! Dit de datum dat het geld op hun rekening moet staan!

Tip: Bekijk of het cashmatig gezien wel verstandig is om alles tot dan uit te stellen. Misschien opteer je beter voor tussentijdse aflossingen op je eigen temp; die mogelijkheid bestaat immers ook.

 

check hier of je recht automatisch uitstel hebt

Groep 2: Ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar dat wel doen omdat ze in de onmogelijkheid verkeren om de sanitaire maatregelen na te leven of omdat ze dat zelf beslist hebben om een andere reden
 

Uitstel tot 15/12/20 voor de betalingsopdrachten vanaf 20/03/20 tem het saldo 2e kwartaal 2020 (zie onder groep 1 voor meer uitleg)

 

d.m.v. een verklaring op eer. 

Pas op! Lukt enkel met je eID + kaartlezer, ofwel met itsme. Dus niet met je toegangscodes!

Het is vereist dat je een duidelijke motivatie geeft waarom je gekozen hebt je onderneming te sluiten.

 

Wat de notie “volledige sluiting” betreft, wordt bedoeld dat de productie en verkoop is stopgezet. Dit verhindert niet dat er binnen de onderneming nog een beperkt aantal medewerkers actief kunnen zijn omwille van veiligheid, administratie, noodzakelijk onderhoud enzovoort.

Groep 3: Ondernemingen die open blijven, maar hun omzet sterk verminderd zien in het 2e kwartaal 2020

Zal de coronacrisis leiden tot een omzetvermindering van min. 65% in het 2e kwartaal 2020 tov het 1e kwartaal 2020 of het 2e kwartaal 2019?

Of tot een vermindering van de loonmassa van min. 65% in het 2e kwartaal 2020 tov het 1e kwartaal 2020 of het 2e kwartaal 2019?

Dan kan je uitstel krijgen tot 15/12/20 voor de betalingsopdrachten vanaf 20/03/20 tem het saldo 2e kwartaal 2020 (zie onder groep 1 voor meer uitleg - muv derde voorschot van het 1e kwartaal 2020: die moet wel tegen 05/04 betaald zijn!)

 

d.m.v. een verklaring op eer. 

Pas op! Lukt enkel met je eID + kaartlezer, ofwel met itsme. Dus niet met je toegangscodes!

De andere ondernemingen kunnen geen uitstel van betaling krijgen. Zij moeten alle betalingsopdrachten van de RSZ betalen tegen de voorgedrukte vervaldag. 

Indien zij door de coronacrisis echter een economische weerslag en zo moeilijkheden hebben om te betalen, kunnen zij wel een minnelijk afbetalingsplan vragen voor het eerste en tweede kwartaal, te betalen over max. 24 maanden.