Onze info is bedoeld voor onze klanten en wordt bewust eenvoudig gehouden. Ze zijn dus niet volledig! Voor verdere info kan de klant dan bij Papperas terecht.
Onze klanten zijn kmo's en behoren enkel tot sectoren waarin we ons specialiseren. 
Voor profielen van ondernemingen die we niet in ons klantenbestand hebben, kan de info anders zijn. 
Door de regelmaat van de wijzigingen kunnen de links mogelijks niet langer actief zijn, waarvoor onze excuses.
 

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID 'OVERMACHT CORONA' VERLENGD TEM 30/09/21

Bron: FAQ RVA

UITBREIDING STUDENTENARBEID IN HET DERDE KWARTAAL 2021

De RSZ heeft bevestigd dat de uren die een student presteert tijdens het 3de kwartaal 2021, niet meetellen voor het contingent van 475 uren per jaar. Het wetsontwerp werd op 9 juni in de bevoegde Kamercommissie goedgekeurd en moet nog door het parlement goedgekeurd worden.

Dit geldt voor alle studenten ongeacht de sector waarin ze tewerkgesteld worden. Dit wil zeggen dat voor de student die met een studentenovereenkomst kan worden tewerkgesteld, ook indien zijn contingent reeds opgebruikt is in het 1ste of het 2de kwartaal of volledig gereserveerd zou zijn voor voorziene prestaties in het 4de kwartaal, voor al de uren gepresteerd in het 3de kwartaal 2021 toch de solidariteitsbijdrage kan toegepast worden in plaats van de gewone bijdragen.

De gewone aangifteregels blijven gelden, dus een Dimona 'STU' voor de tewerkstelling aanvangt en achteraf een aangifte DmfA van de gepresteerde uren. Een Dimona met aanduiding van uren blijft verplicht, maar 'reserveren' om zeker te zijn dat de student nog voldoende uren beschikbaar heeft die in aanmerking komen voor de solidariteitsbijdrage is dus niet nodig voor het 3de kwartaal 2021 aangezien alle in het 3de kwartaal gepresteerde uren door een student in aanmerking komen voor de solidariteitsbijdrage.

De onlineteller waarbij het resterende aantal uren in het contingent kan worden geconsulteerd, zal eerstdaags worden aangepast.

 

De regionale instellingen bevoegd voor het toekennen van kinderbijslagen zullen onderzoeken hoe hun reglementering kan worden aangepast om te voorkomen dat studenten die op deze manier in het 3de kwartaal worden tewerkgesteld, hun kinderbijslag zouden verliezen. Zodra hierover meer informatie beschikbaar is zal dit meegedeeld worden via de website www.studentatwork.be  .

Dat geldt ook voor het begrip persoon ten laste in de fiscale reglementering, waarvoor er mogelijk een aanpassing aan de reglementering zal voorzien worden.

Bron: tussentijdse instructies van socialsecurity.be

OPROEP STUDENTENCONTRACTEN

De zomervakantie komt eraan, dus de hoogste tijd voor de opmaak van de studentencontracten!

Papperas voorziet de tweede helft van juni om de studentencontracten op te maken.

Zou het daarom lukken de reeds beschikbare informatie vóór 15/06 aan ons te bezorgen a.u.b.?

Zo kunnen we verzekeren dat je tijdig in het bezit bent van deze contracten 👌

Om ons de nodige info te bezorgen, kan je deze fiche gebruiken: fiche nieuwe werknemer

 

Maak je liever zelf het contract op?

Via ons online portaal HRMSweb kan je blanco studentenovereenkomsten afhalen om zo het contract per student op te maken.

Vergeet de bijhorende dimona aangifte niet!! Zie daarvoor de knop 'dimona aangeven' bovenaan deze webpagina. Reserveer daarbij voldoende uren!

Bezorg ons meteen een kopie van deze contracten. Je hoeft niet te wachten tot ze ondertekend zijn. Zo kunnen we de loonopgaves opmaken en de loonbrieven zonder vertraging berekenen.

Wil je dat we je contracten nog eens controleren? Gelieve ze een weekje op voorhand aan ons te bezorgen zodat we dit aandachtig kunnen doen.

Wij duimen alvast samen met jullie voor een mooie en succesvolle zomer!

AANGIFTE TELEWERK

Telethuiswerk is nog altijd verplicht. Tenzij het onmogelijk is wegens 'de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening'.

Indien telethuiswerk niet kan worden toegepast, nemen de ondernemingen, verenigingen en diensten de nodige maatregelen om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder:

1. het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en

2. het verplicht dragen van het masker.

Ze zullen bij inspectie ook gecontroleerd worden op deze preventiemaatregelen. Volg daarnaast ook de generieke gids.

Vergeet niet dat werkgevers verplicht zijn de personeelsleden die niet kunnen telethuiswerken een attest of een ander bewijsstuk te bezorgen dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt. Een voorbeeld van een attest vind je hier.

 

De sociale inspectiediensten zijn bevoegd voor het toezicht van het naleven van de verplichtingen inzake het telethuiswerk. Het niet naleven van deze verplichting kan gesanctioneerd worden met ofwel een strafrechtelijke boete ofwel een administratieve geldboete.

Daarnaast is er nu ook een verplichte aangifte telewerk:

Door wie?

Door alle werkgevers, behalve als ze verplicht volledig gesloten zijn i.k.v. Covid.

Horeca die in die tijd take-away doet, wordt nu ook aanzien als verplicht volledig gesloten i.k.v. deze reglementering.

Wanneer?

  • De situatie op de eerste werkdag van april 2021 uiterlijk dinsdag 6 april 2021

  • De situatie op de eerste werkdag van mei 2021 uiterlijk donderdag 6 mei 2021

  • De situatie op de eerste werkdag van juni 2021 uiterlijk zondag 6 juni 2021

 

Hoe?

Via de site van de sociale zekerheid.

Pas op! Voor de klanten van Papperas heeft Papperas de aangiftes al gedaan!

VACCINATIEVERLOF

Een werknemer heeft t.e.m. 31/12/21 tijdens de werkuren het recht om betaald afwezig te zijn om zich te laten vaccineren.

 

Hoe lang?

Enkel de tijd voor de verplaatsing en de vaccinatie; dus geen halve of hele dag!

 

Verplichtingen van de werknemer

1. De werkgever vooraf verwittigen; van zodra hij weet heeft van de uitnodiging.

2. De uitnodiging of bevestiging van de afspraak (met datum en uur!) tonen als de werkgever erom vraagt. De werkgever mag hiervan geen kopij nemen! (privacy)

 

Hoe doorgeven voor de loonbrief?

‘Klein verlet’ zonder vermelding van de reden waarom. (privacy)

VOORSCHOTTEN RSZ EERSTE EN TWEEDE KWARTAAL 2021

De RSZ laat weten geen sancties te geven op het niet betalen van de voorschotten RSZ voor het eerste en tweede kwartaal 2021.

Daardoor zullen de werkgevers kunnen afwachten wat het uiteindelijke bedrag aan RSZ is voor die kwartalen en alles in 1 keer betalen in respectievelijk april en juli 2021.

Dit vermijdt dat er teveel voorschotten betaald worden en de werkgever achteraf een aanvraag voor terugbetaling moet doen en lang moet wachten op zijn geld. We kunnen er ondertussen wel voor iets anders gebruiken, niet?

Echter, als er uiteindelijk tóch veel RSZ te betalen is, valt alles wel in 1 keer te betalen...

Dus denk goed na wat je doet!

KORTING IN DE PERSONEELSKOSTEN BIJ OPLEIDING VANAF 01/01/21

Voor wie?

Voor werkgevers met een 'kleine' vennootschap of eenmanszaak.

 

Wat?

Een tussenkomst door de belastingen van 11,75% in het belastbaar loon (excl. vakantiegeld, eindejaarspremie e.a.):

- van een werknemer met minimum 6 maanden anciënniteit

- voor de maand dat hij of zij een opleiding ten laste van de werkgever beëindigd heeft

Welke opleidingen?

- formele opleidingen

- veel informele opleidingen rechtstreeks betrekking hebbende op het werk

Van minimum 38 uren (pro rata indien deeltijds) over een periode van maximum 75 kalenderdagen (kan verlengd worden in geval van schorsing).

Niet! Wettelijk verplichte opleidingen voor het werk.

Hoe?

Je geeft aan ons door dat de werknemer voor die maand in aanmerking komt voor de tussenkomst en wij passen de korting toe 😃

120 NETTO OVEUREN MOGELIJK VOOR DE KRITIEKE SECTOREN TEM 30/06/21 - WORDT IN PRINCIPE VERLENGD TEM 30/09/21

Voor wie?

Voor werknemers behorende tot de kritieke sectoren = cruciale sectoren en essentiële diensten

De kritieke sectoren staan in een lijst die gepubliceerd wordt in het BS. De recentste versie vind je in de bijlage van deze wet.

Volgende werkzaamheden zijn kritiek én vind je terug bij Papperas:

Pc 111 mits beperkingen!

Pc 118

Pc 119

Pc 121

Pc 124

Pc 126

Pc 145

Pc 149.01

Pc 149.02

Pc 149.04 beperkt tot onderhoud en herstellingen

Pc 200 beperkt tot bedienden noodzakelijk voor kritieke sectoren

Pc 201

Pc 302 beperkt tot hotels (maar die hebben sowieso netto overuren)

Pc 313

Pc 336

+ alle uitzendkrachten die tewerkgesteld worden bij de ondernemingen (gebruikers) die behoren tot de kritieke sectoren!

Voor voltijdse werknemers tot 11 uur per dag en 50 uur per week (dus voor de meeste voltijdse werknemers 50-38= max 12 netto overuren per week).

Voor deeltijdse werknemers vanaf overschrijding maximale arbeidsduurgrenzen (9 uur per dag en 38/39/40 uur per week) tot 11 uur per dag en 50 uur per week.

 

Wat?

120 vrijwillige overuren aan 100% van het loon (niet 150 of 200%).

 

Vrij van RSZ en belastingen voor werknemer én werkgever.

Ze worden ook NIET belast bij de eindafrekening van de belastingen!

Daarnaast tellen ze mee voor de sociale rechten van de werknemer zoals pensioen, ziekte, vakantiegeld...

Inhaalrust is niet van toepassing.

Hoe?

Schriftelijke overeenkomst tussen werkgever en werknemer vóór het presteren van de overuren (omdat er een aanbod door de werkgever nodig is en een bereidheid vanwege de werknemer).

Daarnaast niet vergeten de uren zelf door te geven aan Papperas 😃

GEPEPERDE EINDAFREKENING TIJDELIJKE WERKLOOSHEID VOOR WERKNEMERS

Van mei 2020 tem juni 2021 wordt er slechts 15% bedrijfsvoorheffing in plaats van 26,75% afgehouden van de uitkeringen tijdelijke werkloosheid. Als 'koopkrachtinjectie'; om de werknemers 'extra zuurstof te geven tijdens de crisisperiode'.

Echter, de regels voor de eindbelasting wijzigen niet. Dat wil dus zeggen dat veel werknemers bij ontvangst van het aanslagbiljet voor 2020 en 2021 geconfronteerd zullen worden met een gepeperde eindafrekening!

Een gewaarschuwde werknemer is er 2 waard...

DE RSZ COMPENSATIE VOOR HET DERDE KWARTAAL 2020 ALS VERPLICHT GESLOTEN ONDERNEMING - check of je erbij bent!

Wil je weten of je de tegemoetkoming gaat krijgen die overeenstemt met 'de netto patronale bijdragen + patronale solidariteitsbijdragen' voor het derde kwartaal 2020? Check het hier!

Waarover gaat het?

De regering kondigde aan dat er een vrijstelling zou komen van RSZ-bijdragen voor de ondernemingen die verplicht moeten sluiten in de tweede golf. Het ziet er zo uit:

In eerste fase zal de RSZ een tegoed toekennen o.b.v. de bijdragen van het eerste kwartaal 2020.

Later, als de aangiften voor het derde kwartaal 2020 verwerkt zijn, zal een eventuele aanvulling gebeuren o.b.v. dat derde kwartaal:

     De basiswerkgeversbijdragen - de RSZ verminderingen + de patronale solidariteitsbijdragen voor de studenten.

De werkgever zal dus volgende bijdragen voor het derde kwartaal niet terug krijgen:

- de werknemersbijdragen

- de persoonlijke solidariteitsbijdragen voor studenten

meer info

Kan je je RSZ voor het derde en/of vierde kwartaal moeilijk betalen? De RSZ voorziet 'bijzonder minnelijke afbetalingsplannen' voor werkgevers die ernstige economische moeilijkheden ondervinden ingevolge COVID-19. Dat wil zeggen dat ze een uitstel van betaling te geven zonder opslagen en intresten; mits aanvraag!

ATTEST DAT DE NOODZAAK VAN WOON-WERKVERKEER BEVESTIGT

Aan de werknemers die niet kunnen telewerken moet de werkgever een document overmaken waarin hij uitlegt waarom dat niet mogelijk is. Dit is opvallend want tijdens de lockdown in het voorjaar was dat niet het geval. Nochtans waren de regels toen strenger, want er gold een verbod op niet-essentiële verplaatsingen. In dat geval hield een attest steek, want mensen moesten kunnen bewijzen dat hun verplaatsing naar de werkvloer een essentiële verplaatsing is.

 

Vermoedelijk komt de verplichting er nu opdat inspectiediensten gemakkelijker controles zouden kunnen uitvoeren. Als werknemers op de werkvloer geen attest hebben, kan er een sanctie volgen voor de werkgever.

Een voorbeeld van een attest vind je hier.

HOE ALS WERKNEMER ZO SNEL MOGELIJK JE WERKLOOSHEIDSUITERKINGEN KRIJGEN IN DE TWEEDE GOLF / WINTER 2020-2021?

In de volgende situaties moet je als werknemer een formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA indienen bij je vakbond/hulpkas:

  • je maakt voor het eerst aanspraak op uitkeringen als tijdelijk werkloze

  • je maakt voor het eerst aanspraak op uitkeringen als tijdelijk werkloze na een indiensttreding bij een nieuwe werkgever

  • je maakt voor het eerst aanspraak op uitkeringen als tijdelijk werkloze na een wijziging van het gemiddeld aantal uren per week van uw tewerkstelling (bv. omdat u een deeltijds tijdskrediet hebt genomen)

  • je maakt na een onderbreking van uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid van meer dan 3 jaar opnieuw aanspraak op uitkeringen als tijdelijk werkloze

  • je maakt voor het eerst aanspraak op uitkeringen als tijdelijk werkloze na uw 65ste verjaardag

 

Dit formulier is beschikbaar op de website van de RVA (klik hier).

Vul het in, onderteken het en bezorg het aan je vakbond/hulpkas.

Dit is éénmalig en binnen de 2 maanden na je eerste maand met corona werkloosheid bij die werkgever! Heb je het formulier al eerder, bv. in de eerste golf ingediend, dan hoef je het niet meer te doen tot het einde van de 'coronacrisis'.

De volgende maanden gaat de uitbetaling zonder jouw tussenkomst. En dit van zodra de nieuwe maand gestart is én je werkgever je loonbrief met overmacht/EW gekregen heeft.

 

De C3.2A (het 'kotjesblad') moet voor de sector horeca en andere hard getroffen sectoren en bedrijven tem december 2020 niet meer ingediend worden! (in tegenstelling tot wat sommige vakbonden beweren!)
Die werkgevers moeten de C3.2A's tem december 2020 ook niet meer in het validatieboek noteren.

MELDINGSPLICHT VAN WERKGEVER AAN WERKNEMER SINDS 13/07/20!

In welke gevallen? Als de werkgever de werknemer op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona zal zetten

zowel:

- als het voor het eerst is

- als het opnieuw is

- als het meer dagen zijn dan oorspronkelijk gecommuniceerd

Óók n.a.v. de verplichte sluiting in de horeca vanaf 19/10/20!

Door wie? De werkgever

Aan wie? De werknemer individueel

(of collectief als voor elke werknemer duidelijk is wanneer hij al dan niet tijdelijk werkloos zal zijn wegens overmacht corona)

Wanneer? Vóórdat de werknemer zich naar het werk begeeft of zou begeven

+ bij elke wijziging van een voorgaande melding (ook hier voordat de werknemer zich naar het werk begeeft of zou begeven)

Wat? De periode of dagen van overmacht

+ eenmalig: informeren over de formaliteiten om een uitkering te krijgen

Hoe? per sms, mail, whatsapp, intranet, aanplakking, mondeling (niet aangeraden), geschreven document ondertekend voor ontvangst...

Vergeet niet! Je moet nadien kunnen bewijzen!

Sanctie? Normaal loon betalen voor de dagen waarvoor de werknemer niet tijdig een melding gekregen heeft

Wat als ze dan toch moeten komen werken? Opnieuw werknemer verwittigen bij dewelke je de overmacht corona intrekt voor die bepaalde dagen

Voorbeeld van eenmalig bericht informeren over de formaliteiten:

"Om tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht corona te genieten, moet uiterlijk aan het einde van de tweede maand die volgt op de maand waarop je voor de eerste keer tijdelijk werkloos werd gesteld wegens overmacht corona, een aanvraag voor een uitkering indienen bij de uitbetalingsinstelling van jouw keuze aan de hand van het formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA."

Voorbeeld van bericht telkens werknemer overmacht corona zal hebben:

"Beste werknemer, je zal tijdelijk werkloos zijn wegens overmacht corona van 13/07 tem 17/07."

VERSCHIL TUSSEN KRITIEKE EN VITALE SECTOREN IN CORONA TIJD

Kritieke sectoren = de zogenaamde cruciale sectoren en essentiële diensten

De lijst wordt regelmatig aangepast. De recentste versie vind je in de bijlage van deze wet.

Volgende werkzaamheden zijn kritiek én vind je terug bij Papperas: (laatste wijziging dd 29/10/20)

Pc 111 mits beperkingen!

Pc 118

Pc 119

Pc 121

Pc 124

Pc 126

Pc 145

Pc 149.01

Pc 149.02

Pc 149.04 beperkt tot onderhoud en herstellingen

Pc 200 beperkt tot bedienden noodzakelijk voor kritieke sectoren

Pc 201

Pc 302 beperkt tot hotels

Pc 313

Pc 336

Deze sectoren kunnen o.a. tem 30/06/21 gebruik maken van 120 netto overuren.

Van 01/03/21 tem 30/06/21 kan je er ook werken met behoud van 75% van je uitkeringen overmacht corona of economische werkloosheid!

Vitale sectoren 

PC 144 landbouw

PC 145 tuinbouw

PC 146 bosbouw

Uit de lijst van vitale sectoren wordt enkel PC 145 opgevolgd door Papperas.

In deze sectoren kan je werken met behoud van 75% van je uitkeringen overmacht corona of economische werkloosheid!

WAT ALS JE WERKNEMER ZIEK IS IN DE PERIODE 14/03/20 TEM 30/09/21?

Het is belangrijk dat de werknemer dan binnen de 48 uur zijn ziekenfonds verwittigt d.m.v. een document vertrouwelijk dat hij moet laten invullen door zijn behandelend geneesheer.