Onze info is bedoeld voor onze klanten en wordt bewust eenvoudig gehouden. Ze is dus niet volledig! Voor verdere info kan de klant bij Papperas terecht.

Onze klanten zijn kmo's en behoren enkel tot de sectoren waarin we ons specialiseren. 
Voor profielen van ondernemingen die we niet in ons klantenbestand hebben, kan de reglementering dus anders zijn.

Door de regelmaat van de wijzigingen kunnen de links mogelijks niet langer actief zijn, waarvoor onze excuses.

 

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID 'OVERMACHT CORONA' VERLENGD TEM 30/09/21

Bron: FAQ RVA

ALS WERKGEVER TE GUL MET TIJDELIJKE WERKLOOSHEID?

Binnenkort zijn daar sancties op!

Als bij controle blijkt dat er geen sprake was van tijdelijke werkloosheid (wegens economische redenen, overmacht, slecht weer of technische stoornis), moet de werkgever het normale loon betalen aan de werknemer en zal de RVA de ten onrechte betaalde bruto uitkeringen terugvorderen bij de werkgever. De werkgever kan het nettobedrag daarop inhouden bij de werknemer.

Nu nog wachten op publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad...

CONTROLES OP KORTINGEN IN BEDRIJFSVOORHEFFING

Krijg je als werkgever een' vrijstelling in de doorstorting van bedrijfsvoorheffing'?

Zo bv. voor overuren, nachtarbeid, werken in onroerende staat...   [Op je betalingsopdracht bedrijfsvoorheffing vermeld als 'vrijstelling bv ...']

Zorg dan dat je bij een controle kan aantonen dat aan de voorwaarden voldaan werd met de nodige bewijsstukken! De fiscus is controles aan het uitoefenen en het gaat over veel geld!

OPMAAK STUDENTENCONTRACTEN

Om ons de nodige info te bezorgen, kan je deze fiche gebruiken: fiche nieuwe werknemer

 

Maak je liever zelf het contract op?

Via ons online portaal HRMSweb kan je blanco studentenovereenkomsten afhalen om zo het contract per student op te maken.

Vergeet de bijhorende dimona aangifte niet!! Zie daarvoor de knop 'dimona aangeven' bovenaan deze webpagina. Reserveer daarbij voldoende uren!

Bezorg ons meteen een kopie van deze contracten. Je hoeft niet te wachten tot ze ondertekend zijn. Zo kunnen we de loonopgaves opmaken en de loonbrieven zonder vertraging berekenen.

Wil je dat we je contracten nog eens controleren? Gelieve ze een weekje op voorhand aan ons te bezorgen zodat we dit aandachtig kunnen doen.

NOCH C3.2A'S, NOCH BOUWKAARTEN TEM 30/06/22

Naar aanleiding van de federale beslissingen:

 • moeten de werkgevers t.e.m. 30/06/22 geen C3.2A (‘dopblad’) of controlekaart in de bouw aan de werknemer bezorgen

 • moeten de werknemers t.e.m. 30/06/22 deze ook niet meer bij houden, invullen en indienen bij hun vakbond/hulpkas

 

en dit voor álle vormen van tijdelijke werkloosheid.

 

PAS OP!

Andere verplichtingen bij tijdelijke werkloosheid blijven wél, bijvoorbeeld bij economische werkloosheid:

 • het aanvragen van een periode

 • het melden van een eerste dag tijdelijke werkloosheid

 

Tijdelijke werkloosheid specifiek wegens corona?

Deze vereenvoudigde vorm van werkloosheid blijft nog bestaan tem 30/06/22. Maar dan moet de afwezigheid rechtstreeks met corona te maken hebben!

RVA CONTROLES OP TIJDELIJKE WERKLOOSHEID OVERMACHT CORONA

De RVA voert momenteel veel controles uit op deze vorm van tijdelijke werkloosheid. Zowel op afstand als onaangekondigd in je onderneming.

Waar de overheid deze vorm van tijdelijke werkloosheid verkondigde als het magische middel dat de ondernemingen ging redden van het faillissement, de werknemers hun job gingen behouden en in het begin van de corona crisis zowat geen enkele aangifte overmacht corona in vraag gesteld werd omdat het uitzonderlijke tijden waren, is de koers nu helemaal veranderd en is de RVA heel streng geworden!

 

Als de tijdelijke werkloosheid overmacht corona niet in oorzakelijk verband staat met corona, zal de R.V.A.:

 1. de werkloosheid weigeren

 2. de betaalde uitkeringen terugvragen van de werknemers

 3. de werkgever mogelijks een boete geven

 4. en in de toekomst geen tijdelijke werkloosheid omwille van corona meer aanvaarden voor je onderneming.

 

Heb je de laatste maanden tijdelijke werkloosheid overmacht corona op de loonbrieven van de werknemers? Vergewis je best eens of er effectief een oorzakelijk verband is!

En als het effectief wegens corona was, zorg dan dat je bij eventuele controle het oorzakelijk verband met corona kunt motiveren!

 

Dit kan bv. zijn:

 • Quarantaine van de werknemer

 • Omdat het kamp/speelpleinwerking van het kind van een werknemer niet kon doorgaan omwille van corona

 • Geannuleerde reservaties omwille van corona

 • Wegens opvang van een kind door sluiting van de school, kinderdagverblijf, …

 • Omdat een kind in quarantaine is

 • Te weinig werk voor een werknemer door daling van de omzet, productie, bestellingen… door de coronacrisis

 • Een leverancier die te weinig werk heeft door de getroffen klanten

 • Omdat een toeleverancier niet meer kan leveren wegens corona

 

Indien er voor bepaalde dagen van die tijdelijke werkloosheid geen oorzakelijk verband is met corona, raden we aan om ons voor die dagen een andere reden van afwezigheid aan ons door te geven.

Dan doen wij een correctie van de loonbrief en de aangifte overmacht corona naar de RVA toe. De werknemer zal dan uiteraard wel de uitbetaalde dagen moeten terug betalen.

RELANCE OVERUREN VAN 01/07/21 TEM 31/12/22 🥳

! Niettegenstaande het wetgevend kader nog niet voorhanden is, aanvaarden de FOD WASO en RSZ dat deze maatregel nu al toegepast wordt.

Wat we al weten; onder voorbehoud van definitieve wet dus... :

Zowel voor de tweede helft van 2021 als voor gans 2022 is het mogelijk 120 bijkomende vrijwillige overuren te presteren in alle privé-sectoren.

Ze worden relance-uren genoemd en zijn:

- vrij van overloon

- moeten niet gerecupereerd worden

- netto uit te betalen = vrij van RSZ en belastingen (de belastingen moeten wel nog hun wetgeving aanpassen...)

- er is een voorafgaand schriftelijk akkoord nodig met de werknemer (klik voor voorbeeld)

Dit komt bovenop de 'fiscaal vriendelijk overuren' (in de meeste sectoren ook al 130 per jaar).

Super interessant dus!

Voor voltijdse werknemers zijn dit overuren gepresteerd tot 11 uur per dag en 50 uur per week (dus voor de meeste voltijdse werknemers 50-38 = max 12 netto overuren per week).

Voor deeltijdse werknemers vanaf overschrijding maximale arbeidsduurgrenzen (9 uur per dag en 38/39/40 uur per week) tot 11 uur per dag en 50 uur per week.

Pas op! Had je als kritieke/cruciale sector al recht op dergelijke overuren i.k.v. 'corona' (zie artikel verder op deze pagina) en zijn er al gepresteerd in 2021, dan kan je vanaf 01/07/21 enkel het saldo tot 120 opgebruiken vanaf 01/07/21 en herbegint de teller niet vanaf nul!

Vanaf 01/01/22 is dat wél het geval. Het is niet mogelijk om saldo's over te dragen naar 2022.

Wat betreft de horeca ondernemingen die al recht hadden op 360 van die netto overuren per jaar, is het nog niet duidelijk of die 120 relance uren daar nog eens bovenop komen. Echter, op het eerste zicht lijkt dit niet de bedoeling. Alvast niet voor de vrijstelling van belastingen.

DE TIJDELIJKE WERKLOOSHEID OVERMACHT CORONA VERLENGD TEM 30/06/22

En dit volgens de eenvoudige procedure en andere gekende regels.

VACCINATIEVERLOF

Een werknemer heeft tem 30/06/22 tijdens de werkuren het recht om betaald afwezig te zijn om zich te laten vaccineren.

 

Hoe lang?

Enkel de tijd voor de verplaatsing en de vaccinatie; dus geen halve of hele dag!

 

Verplichtingen van de werknemer

1. De werkgever vooraf verwittigen; van zodra hij weet heeft van de uitnodiging.

2. De uitnodiging of bevestiging van de afspraak (met datum en uur!) tonen als de werkgever erom vraagt. De werkgever mag hiervan geen kopij nemen! (privacy)

 

Hoe doorgeven voor de loonbrief?

‘Klein verlet’ zonder vermelding van de reden waarom. (privacy)

GEPEPERDE EINDAFREKENING TIJDELIJKE WERKLOOSHEID VOOR WERKNEMERS

Van mei 2020 tem juni 2022 wordt er slechts 15% bedrijfsvoorheffing in plaats van 26,75% afgehouden van de uitkeringen tijdelijke werkloosheid. Als 'koopkrachtinjectie'; om de werknemers 'extra zuurstof te geven tijdens de crisisperiode'.

Echter, de regels voor de eindbelasting wijzigen niet. Dat wil dus zeggen dat veel werknemers bij ontvangst van het aanslagbiljet voor 2020 en 2021 geconfronteerd zullen worden met een gepeperde eindafrekening!

Een gewaarschuwde werknemer is er 2 waard...

HOE ALS WERKNEMER ZO SNEL MOGELIJK JE WERKLOOSHEIDSUITERKINGEN KRIJGEN?

In de volgende situaties moet je als werknemer een formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA indienen bij je vakbond/hulpkas:

 • je maakt voor het eerst aanspraak op uitkeringen als tijdelijk werkloze

 • je maakt voor het eerst aanspraak op uitkeringen als tijdelijk werkloze na een indiensttreding bij een nieuwe werkgever

 • je maakt voor het eerst aanspraak op uitkeringen als tijdelijk werkloze na een wijziging van het gemiddeld aantal uren per week van uw tewerkstelling (bv. omdat u een deeltijds tijdskrediet hebt genomen)

 • je maakt na een onderbreking van uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid van meer dan 3 jaar opnieuw aanspraak op uitkeringen als tijdelijk werkloze

 • je maakt voor het eerst aanspraak op uitkeringen als tijdelijk werkloze na uw 65ste verjaardag

 

Dit formulier is beschikbaar op de website van de RVA (klik hier). Vul het in, onderteken het en bezorg het aan je vakbond/hulpkas.

Wil je het online doen, dan zijn dit de linken: ABVVACLVBACVHVW.

Dit is éénmalig en binnen de 2 maanden na je eerste maand met corona werkloosheid bij die werkgever! Heb je het formulier al eerder, bv. in de eerste golf ingediend, dan hoef je het niet meer te doen tot het einde van de 'coronacrisis'.

De volgende maanden gaat de uitbetaling zonder jouw tussenkomst. En dit van zodra de nieuwe maand gestart is én je werkgever je loonbrief met overmacht/EW gekregen heeft.

 

De C3.2A (het 'kotjesblad') moet voor de sector horeca en andere hard getroffen sectoren en bedrijven tem maart 2022 niet meer ingediend worden! (in tegenstelling tot wat sommige vakbonden beweren!)
Die werkgevers moeten de C3.2A's tem maart 2022 ook niet meer in het validatieboek noteren.

MELDINGSPLICHT VAN WERKGEVER AAN WERKNEMER SINDS 13/07/20!

In welke gevallen? Als de werkgever de werknemer op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona zal zetten

zowel:

- als het voor het eerst is

- als het opnieuw is

- als het meer dagen zijn dan oorspronkelijk gecommuniceerd

Óók n.a.v. de verplichte sluiting in de horeca vanaf 19/10/20!

Door wie? De werkgever

Aan wie? De werknemer individueel

(of collectief als voor elke werknemer duidelijk is wanneer hij al dan niet tijdelijk werkloos zal zijn wegens overmacht corona)

Wanneer? Vóórdat de werknemer zich naar het werk begeeft of zou begeven

+ bij elke wijziging van een voorgaande melding (ook hier voordat de werknemer zich naar het werk begeeft of zou begeven)

Wat? De periode of dagen van overmacht

+ eenmalig: informeren over de formaliteiten om een uitkering te krijgen

Hoe? per sms, mail, whatsapp, intranet, aanplakking, mondeling (niet aangeraden), geschreven document ondertekend voor ontvangst...

Vergeet niet! Je moet nadien kunnen bewijzen!

Sanctie? Normaal loon betalen voor de dagen waarvoor de werknemer niet tijdig een melding gekregen heeft

Wat als ze dan toch moeten komen werken? Opnieuw werknemer verwittigen bij dewelke je de overmacht corona intrekt voor die bepaalde dagen

Voorbeeld van eenmalig bericht informeren over de formaliteiten:

"Om tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht corona te genieten, moet uiterlijk aan het einde van de tweede maand die volgt op de maand waarop je voor de eerste keer tijdelijk werkloos werd gesteld wegens overmacht corona, een aanvraag voor een uitkering indienen bij de uitbetalingsinstelling van jouw keuze aan de hand van het formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA."

Voorbeeld van bericht telkens werknemer overmacht corona zal hebben:

"Beste werknemer, je zal tijdelijk werkloos zijn wegens overmacht corona van 13/07 tem 17/07."

VERSCHIL TUSSEN KRITIEKE EN VITALE SECTOREN IN CORONA TIJD

Kritieke sectoren = de zogenaamde cruciale sectoren en essentiële diensten

De lijst wordt regelmatig aangepast. De recentste versie vind je in de bijlage van deze wet.

Volgende werkzaamheden zijn kritiek én vind je terug bij Papperas: (laatste wijziging dd 29/10/20)

Pc 111 mits beperkingen!

Pc 118

Pc 119

Pc 121

Pc 124

Pc 126

Pc 145

Pc 149.01

Pc 149.02

Pc 149.04 beperkt tot onderhoud en herstellingen

Pc 200 beperkt tot bedienden noodzakelijk voor kritieke sectoren

Pc 201

Pc 302 beperkt tot hotels

Pc 313

Pc 336

Deze sectoren konden o.a. tem 30/06/21 gebruik maken van 120 netto overuren.

Van 01/03/21 tem 30/06/21 kon je er ook werken met behoud van 75% van je uitkeringen overmacht corona of economische werkloosheid!

Vitale sectoren 

PC 144 landbouw

PC 145 tuinbouw

PC 146 bosbouw

Uit de lijst van vitale sectoren wordt enkel PC 145 opgevolgd door Papperas.

In deze sectoren kan je werken met behoud van 75% van je uitkeringen overmacht corona of economische werkloosheid!

WAT ALS JE ARBEIDER ZIEK IS IN EEN PERIODE VAN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID?

Het is belangrijk dat de werknemer dan binnen de 48 uur zijn ziekenfonds verwittigt d.m.v. een document vertrouwelijk dat hij moet laten invullen door zijn behandelend geneesheer.